Archive for the ‘Function’ Category

 

Truyền Tham Số Động Cho Hàm Kiểu Bảng

Khi sử dụng hàm kiểu bảng, một câu hỏi đặt ra là làm thế nào để truyền tham số động cho hàm, trong đó tham số là giá trị của một cột trong bảng? Tình huống này xảy ra khi bạn truy vấn dữ liệu từ một bảng, với mỗi bản ghi bạn cần gọi hàm và tham số được truyền từ một hoặc vài trường nào đó của bản ghi tương ứng. Rõ ràng tham số truyền cho hàm không cố định, mà thay đổi tại mỗi bản ghi.
Ví dụ, tôi lấy hàm đã được đề cập trong bài Hàm Kiểu Bảng, hàm dbo.fnCSVStr2Table để chuyển đổi một chuỗi ký tự phân cách bằng dấu phẩy thành bảng. Nay tôi muốn áp dụng hàm này lên bảng về các model ô tô sau: … đọc tiếp »

Posted on 6/7/2011 by Vũ Huy Tâm | Categories: Function, SQL Server Programming

Hàm Kiểu Bảng

Hàm kiểu bảng (table-valued function) là một loại hàm do người dùng định nghĩa, trong đó kết quả trả về là một cấu trúc kiểu bảng và bạn có thể sử dụng như một bảng thông thường, như SELECT hay JOIN với nó. Trong Management Studio, hàm kiểu bảng xuất hiện ở mục “Table-Valued Functions” ở bên trong “Functions”:

Hàm kiểu bảng được chia làm hai loại: in-line và multi-statement. Ta sẽ tìm hiểu cách viết hai loại này và sự khác biệt của chúng trong bài này. … đọc tiếp »

Posted on 25/6/2011 by Vũ Huy Tâm | Categories: Function, Performance tuning, SQL Server Programming