Archive for the ‘SSIS’ Category

 

Import File vào Database Dùng Integration Service

SQL Server Integration Service (SSIS) được đưa vào từ bản 2005, là phiên bản tiếp theo của DTS trong SQL Server 2000 trở về trước. Đây là công cụ dùng để thực hiện các tác vụ tích hợp dữ liệu (Data integration), là thành phần chính trong các ứng dụng data warehouse. Nói nôm na là nó gom dữ liệu từ các nguồn khác nhau và tổ chức lại theo cách thích hợp cho các mục đích báo cáo nhất định. Bài viết này giới thiệu cách xây dựng 1 ứng dụng đơn giản là import 1 file dữ liệu ở dạng text vào database. Giả sử đây là file dữ liệu bán hàng hàng ngày được lưu tại C:\SaleImport\Sale.txt và có cấu trúc như sau:
Ngay,TenSP,SL,Gia
4/25/2012,Lolita,14,50000
4/25/2012,Ai va Ky,9,60000
4/26/2012,Tieu su Steve Jobs,5,75000
Trước hết là tạo database và bảng để chứa dữ liệu này:

USE master
GO
CREATE DATABASE SaleImport
GO
USE SaleImport
GO
CREATE TABLE dbo.Sale(
	Ngay DATE NULL,
	TenSP VARCHAR(100) NULL,
	SL INT NULL,
	Gia INT NULL
)

Để tạo ứng dụng SSIS bạn dùng Visual Studio. Sau khi mở Visual Studio và tạo new project, ở cửa sổ mở ra bạn thực hiện các lựa chọn như trong hình dưới:

Một dự án mới sẽ được tạo và một file package.dtsx được mở sẵn … đọc tiếp »

Posted on 9/5/2012 by Vũ Huy Tâm | Categories: SSIS