Cione

Vũ Huy Tâm

Lòng vòng trên mạng thấy trang này có khá nhiều free resource toàn các video bài giảng:
http://cione.com.vn
Lò dò thêm thì gặp trang blog của bác Buu Nguyen (Bửu Nguyễn??), tinh thần đóng góp cho cộng đồng của bác rất đáng khâm phục:
http://www.buunguyen.net/blog/
0 Comments
Posted on 29/11/2011 | Categories: Linh tinh

Các bài viết tương tự

Leave a Reply

Hướng dẫn: Để nhập mã T-SQL bạn dùng thẻ <pre lang="tsql"> và </pre>.
Ví dụ: <pre lang="tsql">SELECT * FROM MyTable</pre>