Ghép Nối Nhiều Bản Ghi Vào Một Dòng

Vũ Huy Tâm

Ví dụ bạn có bảng:
ProductID CustomerName
---------- -------------
1          Tuấn
1          Minh
1          Linh
2          Ngọc
2          Hiền

Bạn muốn kết quả ra như sau:
ProductID CustomerName
---------- -------------
1          Tuấn, Minh, Linh
2          Ngọc, Hiền

Bạn có thể dùng câu lệnh này:

SELECT DISTINCT C2.ProductID, 
  SUBSTRING(
    (
      SELECT ','+C1.CustomerName AS [TEXT()]
      FROM dbo.Customer C1
      WHERE C1.ProductID = C2.ProductID
      ORDER BY C1.ProductID
      FOR XML PATH ('')
    ), 2, 1000) CustomerList
FROM dbo.Customer C2

Trường hợp bạn không cần group by ProductID mà chỉ cần một danh sách khách hàng nối với nhau, bạn có thể dùng câu lệnh đơn giản hơn sau:

DECLARE @NAMES NVARCHAR(4000) 
SELECT @NAMES = COALESCE(@NAMES + ', ', '') + CustomerName 
FROM dbo.Customer
SELECT @NAMES22 Comments
Posted on 18/12/2014 | Categories: SQL Server Programming, Tip & Trick

Các bài viết tương tự

Comments
 • lamgak (18/12/2014 11:17 pm)

  Hi all!

  Mọi người có thể tham khảo thêm ở link.
  https://www.simple-talk.com/sql/t-sql-programming/concatenating-row-values-in-transact-sql/

  Theo kinh nghiệm của mình. Đối với bảng nhỏ và chỉ lần list ra 1 cột -> query Tab(Customer) 2 lần thì dùng cách trên ok.
  Nếu cần format cho nhiều cột thì nên dùng cursor và update vào temp table. “The Cursor approach”.

  good luck!

 • tuan le (22/12/2014 12:03 am)

  Bac Vu Huy Tam oi. Bac co dang o ha noi ko? Minh nho tu van cho he thong database tren cty minh duoc khong? So dt cua minh 0984452189

 • Quan tran (09/01/2015 2:55 am)

  Có một cách nữa , dùng STUFF:

  SELECT ProductID ,
  STUFF((SELECT ‘, ‘ + CustomerName
  FROM Customer C1
  WHERE C1.ProductID = C2.ProductID
  FOR XML PATH(”)),1,1,”) as CustomerList
  FROM Customer C2
  GROUP BY ProductID

 • Snake_IT302 (25/05/2015 2:07 am)

  Ngoài ra có thể sử dụng hàm concat.
  vd: in oracle
  select ProductID, wm_concat(CustomerName) as CustomerName
  from Customer
  group by ProductID order by ProductID

 • question&anwer (06/07/2015 9:58 pm)

  Các cách trên chỉ nên sử dung nếu dữ lieu bang là nhỏ. còn khoảng 2000 dòng là chậm lắm.

 • LÊ MINH TRUNG (15/09/2015 6:22 am)

  Các bác giúp mình với:
  Mình có các table như sau:
  - BANLE(KHOA,LOC,SOBILL, MAKHO, NGAY, SOLUONGTONG, SOTIENTONG, NGAY TAO, NGAYXOA, NGUOITAO, NGUOIXOA)
  - BANLE_CHITIET(KHOA,LOC,KHOACHITIET,MAVATTU,SOLUONG,DONGIA,SOTIEN)
  - DANHMUC_KHO(MAKHO,TENKHO,MACONGTY)

  Mình muốn lọc ra các bill đã hủy trong tháng 8/2015 của công ty A theo định dạng sau:
  – SOBILL SOLUONGTONG SOTIENTONG
  1. MAVATTU SOLUONG SOTIEN NGAYXOA
  2. MAVATTU SOLUONG SOTIEN NGAYXOA

  CÂU LỆNH SQL MÌNH NHƯ SAU

  SELECT SOBILL,SUM(B.SOLUONG) AS SOLUONG,SUM(B.SOTIEN) AS SOTIEN,
  	SUBSTRING
  	(
   
  	) 
  FROM BANLE A, BANLE_CT B, DM_KHO C
  WHERE 
  	MONTH(NGAY)=8 AND YEAR(NGAY)=2015
  	AND NGAYXOA IS NOT NULL
  	AND A.KHOA=B.KHOA
  	AND A.LOC=B.LOC
  	AND A.MAKHO=C.MAKHO AND C.MACTY='10'
  GROUP BY SOBILL

  CÁC BÁC GIÚP EM VỚI. TKS.

 • phạm duy an (23/10/2015 9:27 pm)

  bác Tâm cho em hỏi trong trường hợp trường ‘ CustomerName’ em thay bằng một trường khác có kiểu là số (numeric) thì câu lệnh sẽ viết như thế nào ạ, cám ơn bácnhieeuff.

 • thanh (23/01/2016 7:10 am)

  Các cao thủ giúp em với ,em không biết post vào đâu nhờ các anh chỉ giúp em , em có bài toán nghĩ mãi ko ra
  dự liệu của em

  Nickname StatusWin
  Hung Thắng
  Hung Thắng
  Hung Thắng
  Đại Thắng
  Đại Thắng
  Hung Thắng
  Hung Thua
  Hung Thắng
  Hung Thắng
  Đại Thua
  Đại Thua
  Đại Thắng
  Đại Thắng
  Đại Thắng

  em muốn lấy dữ liệu theo kiểu sắp sếp từ cao đến thấp theo tài khoản có số trận thắng liên tiếp

  như dự liệu ở trên

  Hùng có 4 trận thắng liên tiếp
  Đại có 3 trận thắng liên tiếp

  Mong mọi người giúm em với ,em nghĩ mã ko ra được , không lam xong bài toán này ko biết có được thưởng tết nữa hay không

  • Yugiking0 (02/02/2016 12:21 am)

   Bạn thử cái này xem được không ?

   DECLARE @Nickname VARCHAR(8), @StatusWin VARCHAR(300)
   DECLARE @oNickname VARCHAR(8)='', @oStatusWin VARCHAR(300)=''
   DECLARE @i INT=1
   SELECT Nickname, StatusWin,99 AS zcount INTO #kq FROM ketqua WHERE 1=0
    
   DECLARE cr CURSOR FOR SELECT Nickname, StatusWin FROM ketqua
   OPEN cr
   FETCH NEXT FROM cr INTO @Nickname, @StatusWin
   WHILE @@FETCH_STATUS = 0
   BEGIN
   	IF (@oNickname=@Nickname AND @oStatusWin=@StatusWin)
   		BEGIN
   			SET @i=1+@i
   		END
   	ELSE
   		BEGIN
   			INSERT INTO #kq VALUES(@oNickname,@oStatusWin,@i)
   			SET @i=1
   		END	
   	PRINT @i
   	SELECT @oNickname=@Nickname,@oStatusWin=@StatusWin
   	FETCH NEXT FROM cr INTO @Nickname, @StatusWin
   END
   CLOSE cr
   DEALLOCATE cr
   DELETE #kq WHERE Nickname=''
   SELECT CASE Nickname WHEN 'D' THEN N'Đại' WHEN 'H' THEN N'Hùng' END AS Ten,
   CASE StatusWin WHEN 0 THEN N'Thua' WHEN 1 THEN N'Thắng' END AS Trang_thai,
   zcount AS lien_tuc
   FROM #kq ORDER BY Trang_thai,zcount DESC
   DROP TABLE #kq
  • Luân (22/02/2016 8:53 am)

   #1
   Theo mình hiểu ý bạn là :
   (1) nhóm các tài khoản có số trận thắng liên tiếp
   (2) sort nhóm phía trên lại

   -> (1) mình sẽ nhóm các dòng liên tiếp có trạng thái (thắng, thua) trên cùng user lại
   select tba.*, id – row_number() over (order by name, id) –g/s id la PK
   from tba
   -> (2) sort
   dựa vào (1) để xử lý, cái này chắc ko khó

   Ban search với keyword này nhé: count consecutive rows

   Mình đang suy nghĩ thêm cách #2 .

 • Yugiking0 (02/02/2016 12:22 am)
  CREATE TABLE ketqua(
  	[MATCH] INT NULL,
  	[Nickname] CHAR(8) NOT NULL,
  	[Name] NVARCHAR(300) NULL,
  	[StatusWin] BIT NULL
  )
  GO
   
  INSERT INTO ketqua(MATCH, Nickname, Name, StatusWin) VALUES(1, N'H', N'Hung', 1)
  INSERT INTO ketqua(MATCH, Nickname, Name, StatusWin) VALUES(2, N'D', N'Hung', 1)
  INSERT INTO ketqua(MATCH, Nickname, Name, StatusWin) VALUES(3, N'H', N'Hung', 1)
  INSERT INTO ketqua(MATCH, Nickname, Name, StatusWin) VALUES(4, N'D', N'Đại', 1)
  INSERT INTO ketqua(MATCH, Nickname, Name, StatusWin) VALUES(5, N'D', N'Đại', 1)
  INSERT INTO ketqua(MATCH, Nickname, Name, StatusWin) VALUES(6, N'H', N'Hung', 1)
  INSERT INTO ketqua(MATCH, Nickname, Name, StatusWin) VALUES(7, N'H', N'Hung', 0)
  INSERT INTO ketqua(MATCH, Nickname, Name, StatusWin) VALUES(8, N'H', N'Hung', 1)
  INSERT INTO ketqua(MATCH, Nickname, Name, StatusWin) VALUES(9, N'H', N'Hung', 1)
  INSERT INTO ketqua(MATCH, Nickname, Name, StatusWin) VALUES(10, N'D', N'Đại', 0)
  INSERT INTO ketqua(MATCH, Nickname, Name, StatusWin) VALUES(11, N'D', N'Đại', 0)
  INSERT INTO ketqua(MATCH, Nickname, Name, StatusWin) VALUES(12, N'D', N'Đại', 1)
  INSERT INTO ketqua(MATCH, Nickname, Name, StatusWin) VALUES(13, N'D', N'Đại', 1)
  INSERT INTO ketqua(MATCH, Nickname, Name, StatusWin) VALUES(14, N'D', N'Đại', 1)
 • Dương Nguyễn (16/02/2016 12:52 am)

  Chào anh!
  Em xin hỏi cách giải quyết thuật toán như sau:
  Em viết một procedure truyền từ ngày(1/2/2016) -> đến ngày(4/2/2016), kết quả trả ra là:
  KhachHang NgayMua
  A 1/2/2016
  A 2/2/2016
  A 4/2/2016
  Em muốn xử lý dữ liệu này để ra 1 bảng kết quả theo ý mình là:

  KhachHang N1/2/16 N2/2/16 N3/2/2016 N4/2/2016
  A 1 1 0 1

  Bạn nào giúp mình dc ko? Số cột tùy vào thời gian truyền vào nhé.
  Thanks.

 • Phong (18/08/2016 12:11 am)

  ProductID CustomerName
  ———- ————-
  1 Tuấn
  1 Minh
  1 Linh
  2 Ngọc
  2 Hiền

  Mình muốn kết quả ra như sau: thì phải làm sao ạ, rất mong giúp đở.
  ProductID CustomerName Name2 Name3
  ———- ————-
  1 Tuấn Minh Linh
  2 Ngọc Hiền

 • Phong (18/08/2016 12:13 am)

  ProductID CustomerName
  ———- ————-
  1 Tuấn
  1 Minh
  1 Linh
  2 Ngọc
  2 Hiền

  Mình muốn kết quả ra như sau: thì phải làm sao ạ, rất mong giúp đở.
  ProductID —— CustomerName ——CotName2 —–CotName3
  ———- ————-
  1 —————-Tuấn —————–Minh————— Linh
  2————— Ngọc —————–Hiền

  • Phong (23/08/2016 5:07 am)

   Đang chờ hướng dẫn dể hiển thị theo từng cột ạ,

   Regards,
   Phong

 • Thúy (27/10/2016 4:56 am)

  các bạn ơi mình có bài toán này, giúp mình viết stored produce
  Dữ liệu có Dữ liệu cần cộng dồn
  100 100
  500 600 (500+100)
  400 1000 (500+100+400)

  Mình muốn lấy dữ liệu cộng dồn. Hình như là đệ quy, bạn nào có code share mình với
  Cảm ơn nhiều

 • Thúy (27/10/2016 4:57 am)

  các bạn ơi mình có bài toán này, giúp mình viết stored produce
  Dữ liệu có—– Dữ liệu cần cộng dồn
  100———— 100
  500 ————-600 (500+100)
  400 ————-1000 (500+100+400)

  Mình muốn lấy dữ liệu cộng dồn. Hình như là đệ quy, bạn nào có code share mình với
  Cảm ơn nhiều

 • nguyena (13/03/2018 11:48 am)

  cac ban oi minh co 3 table chu so la table A,table B,table C minh muon lay ra theo dang table A x table b xtable C
  vd 1 2 3 thanh 1x2x3
  thanks

 • Nguyễn Phong Phú (24/04/2018 4:19 am)

  Dùng XML sẽ chậm nếu dữ liệu nhiều.
  Bên Codeplex có function GROUP_CONCAT sử dụng dễ dàng mà performance lại tốt. Cách sử dụng giống như các hàm SUM, COUNT của SQL.
  Link: https://github.com/orlando-colamatteo/ms-sql-server-group-concat-sqlclr/tree/master/GroupConcat/Installation%20Scripts

 • Huy (11/05/2018 12:44 am)

  Bây giờ minh có 2 bảng:
  BANG1:
  ITEM CusID
  ——————
  X1 1,2,3
  BANG2:
  ID NAME
  —————–
  1 A
  2 B
  3 C

  Có cách nào để select ra thông tin như BANG1 nhưng 1,2,3 chuyển thành A,B,C không bạn?

  • Luv.keny (22/05/2018 5:37 am)

   Bạn thử xem nhé ;)

   CREATE FUNCTION dbo.splitstring ( @stringToSplit VARCHAR(MAX) )
   RETURNS
   @returnList TABLE ([Id] [nvarchar] (500))
   AS
   BEGIN

   DECLARE @name NVARCHAR(255)
   DECLARE @pos INT

   WHILE CHARINDEX(‘,’, @stringToSplit) > 0
   BEGIN
   SELECT @pos = CHARINDEX(‘,’, @stringToSplit)
   SELECT @name = SUBSTRING(@stringToSplit, 1, @pos-1)

   INSERT INTO @returnList
   SELECT @name

   SELECT @stringToSplit = SUBSTRING(@stringToSplit, @pos+1, LEN(@stringToSplit)-@pos)
   END

   INSERT INTO @returnList
   SELECT @stringToSplit

   RETURN
   END

   SELECT * FROM dbo.splitstring((SELECT [CusID] FROM [BANG1] WHERE ITEM = ‘X1′))

  • Luv.keny (22/05/2018 5:42 am)

   Cụ thể hơn nữa thì

   SELECT BANG1Split.Id, BANG2.Name FROM BANG2 JOIN(
   	SELECT * FROM dbo.splitstring((SELECT [CusID] FROM [BANG1] WHERE ITEM = 'X1'))
   ) BANG1Split ON BANG2.Id = BANG1Split.Id

Leave a Reply

Hướng dẫn: Để nhập mã T-SQL bạn dùng thẻ <pre lang="tsql"> và </pre>.
Ví dụ: <pre lang="tsql">SELECT * FROM MyTable</pre>