Posts Tagged ‘CASE’

 

Thứ Tự Xử Lý Điều Kiện Ở Mệnh Đề WHERE

Theo bạn các điều kiện trong mệnh đề WHERE được xử lý theo thứ tự nào, từ phải sang trái hay từ trái sang phải? Thực tế là, chúng không phải luôn luôn được xử lý theo một thứ tự nhất định như các ngôn ngữ khác. Chúng được xử lý theo cách SQL Server đánh giá là đạt hiệu quả cao nhất với từng câu lệnh. Nếu bạn viết code các điều kiện của mệnh đề WHERE dựa trên giả định chúng được xử lý theo thứ tự nào đó, bạn sẽ gặp tình huống câu lệnh bị lỗi khi thứ tự xử lý bị đảo ngược (ví dụ khi lượng dữ liệu thay đổi và/hoặc có thêm index mới được tạo…).
Ta hãy thực hiện thí nghiệm sau: … đọc tiếp »

Posted on 31/10/2012 by Vũ Huy Tâm | Categories: SQL Server Programming, Tip & Trick

Crosstab-Report vs. PIVOT

Trong quá trình lấy số liệu, thiết lập bảng biểu và báo cáo, một trường hợp thường gặp là bạn phải hiển thị dữ liệu từ dạng dòng chuyển thành cột. Kiểu truy vấn như vậy gọi là Crosstab-Query.
Từ phiên bản SQL Server 2000 trở về trước, không có một lệnh nào trực tiếp hỗ trợ việc truy xuất như vậy. Đa số sử dụng các câu lệnh trung gian như CASE, CURSOR, …
Từ phiên bản SQL Server 2005, Microsoft đã giới thiệu một lệnh mới, là PIVOT để hỗ trợ việc truy xuất dữ liệu.
Bài viết này sẽ mô tả cách thức truy vấn crosstab trên bằng cả hai cách, dùng các câu lệnh trung gian và cả PIVOT. … đọc tiếp »

Posted on 25/12/2010 by Guess Post: Vũ Minh Tâm | Categories: SQL Server Programming