Posts Tagged ‘GROUP BY’

 

Crosstab-Report vs. PIVOT

Trong quá trình lấy số liệu, thiết lập bảng biểu và báo cáo, một trường hợp thường gặp là bạn phải hiển thị dữ liệu từ dạng dòng chuyển thành cột. Kiểu truy vấn như vậy gọi là Crosstab-Query.
Từ phiên bản SQL Server 2000 trở về trước, không có một lệnh nào trực tiếp hỗ trợ việc truy xuất như vậy. Đa số sử dụng các câu lệnh trung gian như CASE, CURSOR, …
Từ phiên bản SQL Server 2005, Microsoft đã giới thiệu một lệnh mới, là PIVOT để hỗ trợ việc truy xuất dữ liệu.
Bài viết này sẽ mô tả cách thức truy vấn crosstab trên bằng cả hai cách, dùng các câu lệnh trung gian và cả PIVOT. … đọc tiếp »

Posted on 25/12/2010 by Guess Post: Vũ Minh Tâm | Categories: SQL Server Programming

Loại Bỏ Bản Ghi Trùng Trong Bảng

Khi làm việc với dữ liệu, có thể bạn gặp những tình huống trong đó, dữ liệu trong bảng có những bản ghi trùng nhau ở những trường đáng nhẽ ra không được trùng. Ví dụ bạn có 1 bảng chứa danh sách các địa chỉ email tên là DiaChiEmail gồm có các trường: ID, Email, và Ten; … đọc tiếp »

Posted on 3/5/2010 by Vũ Huy Tâm | Categories: SQL Server Programming