Posts Tagged ‘INFORMATION_SCHEMA’

 

Tìm Xem Cột Nằm Trong Bảng Nào

Đôi khi bạn có một tên cột và muốn tìm xem cột đó nằm trong bảng hoặc những bảng nào. Trong Management studio bạn có thể mở rộng node “Tables” và mở rộng đến từng bảng/column để tìm, nhưng việc này hẳn không dễ chịu. Cách làm đơn giản hơn nhiều là truy vấn vào information schema view:

SELECT *
FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
WHERE COLUMN_NAME = 'smthing'
 
--hoặc nếu không biết tên cột chính xác
SELECT *
FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
WHERE COLUMN_NAME LIKE '%smthing%'
Posted on 1/11/2011 by Vũ Huy Tâm | Categories: Database Administration, Tip & Trick

Sql Động

Khi bạn cần viết một thủ tục, trong đó tùy thuộc vào giá trị của các tham số đầu vào mà câu lệnh SQL cần thực hiện sẽ thay đổi, bạn cần tạo lập chuỗi lệnh SQL trong chương trình và thực thi chuỗi này. Chuỗi lệnh SQL đó được gọi là sql động.

Trong nhiều trường hợp SQL Server có thể thực hiện thẳng câu lệnh cùng với tham số được cung cấp, ví dụ:
SELECT * FROM dbo.KhachHang WHERE KhachHang_ID = @KhachHang_ID

Tuy nhiên có những tình huống không thể thực hiện thẳng được như vậy và bạn phải dùng sql động. Ví dụ khi có một tham số vào qui định tên bảng cần được truy vấn; hoặc khi bạn có một đoạn sql code lưu trữ trong database (như một biểu thức tính toán hoặc mệnh đề WHERE…) và bạn cần ghép vào thành một lệnh SQL hoàn chỉnh để thực thi. … đọc tiếp »

Posted on 11/8/2010 by Vũ Huy Tâm | Categories: SQL Server Programming, Sql động