Posts Tagged ‘Performance’

 

Kiểm Tra Bản Ghi Tồn Tại Với IF EXISTS

Trong một thủ tục, bạn muốn kiểm tra xem có bản ghi nào thỏa mãn một số điều kiện nhất định trong bảng hay không, và rẽ nhánh chương trình tùy theo kết quả kiểm tra. Bạn hãy làm thế này … đọc tiếp »

Posted on 21/4/2010 by Vũ Huy Tâm | Categories: Performance tuning, SQL Server Programming

Index Giúp Tăng Hiệu Năng Thực Hiện Như Thế Nào

Index là phương tiện rất mạnh để tăng hiệu năng thực hiện của câu lệnh. Bài post này sẽ cung cấp một ví dụ cho bạn thấy bên trong SQL Server sử dụng index để  tăng hiệu năng như thế nào. … đọc tiếp »

Posted on 18/4/2010 by Vũ Huy Tâm | Categories: Index, Performance tuning