Posts Tagged ‘PRIMARY KEY’

 

Lựa Chọn Khóa Chính: Khóa Đại Diện vs. Khóa Tự Nhiên

Khóa đại diện (surrogate key) là khóa không có liên hệ nào với dữ liệu mà hoàn toàn chỉ được dùng làm định danh cho bản ghi. Một ví dụ điển hình của khóa đại diện là cột IDENTITY: với mỗi bản ghi được thêm mới, cột IDENTITY tự động tăng lên và nhận một giá trị mới. Giá trị này tăng tuần tự và không có dính dáng gì với dữ liệu của các cột khác.
Khóa tự nhiên (natural key) là định danh của bản ghi theo logic của dữ liệu, tức là nó định danh bản ghi một cách tự nhiên. Ví dụ (đơn giản hóa): bảng SanPham (sản phẩm) có khóa tự nhiên là kết hợp của HangSX (hãng sản xuất) và TenSP (tên sản phẩm).

HangSX TenSP TrongLuong KichThuoc
Apple iPad 2
Apple The new iPad
Samsung Galaxy tab 10.1
Microsoft Surface

 

Khi chọn cột làm khóa chính cho bảng, bạn thường lựa chọn loại khóa nào trong hai loại trên? Ta hãy so sánh hai thiết kế dưới đây. … đọc tiếp »

Posted on 24/7/2012 by Vũ Huy Tâm | Categories: Thiết kế database

Các Loại Ràng Buộc Trong SQL Server

Ràng buộc trong SQL Server được dùng để duy trì tính nhất quán của dữ liệu, đảm bảo dữ liệu phù hợp với các qui định theo yêu cầu của bài toán. Ví dụ một database về bán hàng đòi hỏi mỗi bản ghi phải có ID sản phẩm hợp lệ, số lượng bán phải là một số nguyên và giá bán phải lớn hơn 0. Đó là các yêu cầu về tính nhất quán của dữ liệu và các ràng buộc cần được khai báo để thực thi các yêu cầu này. Do đó, ràng buộc giúp ngăn chặn dữ liệu không hợp lệ và chỉ cho phép dữ liệu hợp lệ được lưu vào database.
SQL Server cung cấp các loại ràng buộc sau: … đọc tiếp »

Posted on 28/11/2011 by Vũ Huy Tâm | Categories: Thiết kế database