Posts Tagged ‘RANDOM’

 

Lấy Một Số Bản Ghi Ngẫu Nhiên

Khi bạn cần lấy về ngẫu nhiên một số bản ghi trong bảng (ví dụ để hiện một bài báo ngẫu nhiên trên trang web, hoặc khi bạn muốn xem qua bằng mắt thường xem dữ liệu có vấn đề gì không), bạn có thể dùng đoạn code sau:

SELECT TOP 5 *
FROM dbo.Tblxyz
ORDER BY NEWID()

Hàm NEWID() mỗi lần được gọi trả về một giá trị kiểu uniqueidentifier bất kỳ và duy nhất, vì thế mệnh đề ORDER BY NEWID() giúp cho câu lệnh chọn ra 5 bản ghi hoàn toàn ngẫu nhiên.

Một tình huống phức tạp hơn là khi bạn cần lấy về một số bản ghi ngẫu nhiên cho mỗi “chủng loại”. Ví dụ bạn có khách hàng từ tất cả các tỉnh thành trong cả nước, và từ mỗi tỉnh thành bạn muốn lấy về ngẫu nhiên 5 khách hàng. … đọc tiếp »

Posted on 23/8/2010 by Vũ Huy Tâm | Categories: SQL Server Programming