Posts Tagged ‘recovery model’

 

Các Chế Độ Phục Hồi Của Database

Chế độ phục hồi (recovery model) là thuộc tính của database, liên quan đến cơ chế sử dụng log file và do đó, liên quan đến khả năng khôi phục dữ liệu của database. Các model đó là FULL, SIMPLE, và BULK-LOGGED.
Bạn có thể xem và thay đổi chế độ phục hồi của database bằng code như sau:

-- lấy chế độ phục hồi hiện tại của database
SELECT recovery_model_desc FROM SYS.databases WHERE name='AUXDB'
 
-- thiết lập chế độ phục hồi cho database
ALTER DATABASE AUXDB SET RECOVERY FULL
ALTER DATABASE AUXDB SET RECOVERY SIMPLE
ALTER DATABASE AUXDB SET RECOVERY BULK_LOGGED

Bạn cũng có thể dùng giao diện trong Management Studio … đọc tiếp »

Posted on 6/12/2011 by Vũ Huy Tâm | Categories: Database Administration

Làm Sao Giảm Bớt Dung Lượng File LOG Của SQL Server

Vào một ngày đẹp trời, bạn nhận thấy rằng file LOG của mình quá lớn, chiếm gần hết ổ cứng và không thể thực hiện bất kì một thao tác nào trên dữ liệu.
Hay bạn thấy, trong khi dữ liệu của mình chỉ có vài GB, mà file LOG lên đến tận hàng trăm GB.
Phải làm thế nào ?

Có rất nhiều cách để giải quyết vấn đề này … đọc tiếp »

Posted on 16/11/2010 by Guess Post: Vũ Minh Tâm | Categories: Database Administration