Posts Tagged ‘SELECT INTO’

 

Di Chuyển Dữ Liệu Qua Bảng Khác

Khi cần chuyển các bản ghi từ một bảng này sang một bảng khác, bạn có hai cách làm: dùng lệnh INSERT INTO … SELECT FROM…; hoặc dùng SELECT INTO…FROM… Mỗi cách có ưu điểm và nhược điểm riêng, cũng như có phạm vi ứng dụng nhất định. Khi lượng dữ liệu cần di chuyển càng lớn thì sự khác biệt giữa hai cách làm càng rõ. … đọc tiếp »

Posted on 7/3/2012 by Vũ Huy Tâm | Categories: SQL Server Programming