Posts Tagged ‘Stored Procedure’

 

Lấy Về Giá Trị Từ Thủ Tục Bằng Output Parameter

Một tình huống tương đối thường gặp là bạn cần viết một thủ tục để ghi vào một bản ghi mới (ví dụ khách hàng), và trả về ID của bản ghi vừa được tạo (ID của khách hàng mới đó). SQL Server cung cấp một loại tham số gọi là output parameter dùng với thủ tục, để dùng trong tình huống trên. Để có thể dùng được output parameter cần liên quan đến cả hai phía: viết thủ tục và thực thi thủ tục.
Khi viết thủ tục, ở đoạn khai báo các tham số bạn cần đưa từ khóa “OUTPUT” vào sau tham số đó. Ở ví dụ sau, tham số @ID được khai báo là output parameter: … đọc tiếp »

Posted on 15/12/2010 by Vũ Huy Tâm | Categories: SQL Server Programming, Stored Procedure

Tìm Kiếm Với Nhiều Tham Số

Khi ta cần viết một thủ tục để tìm kiếm dữ liệu dựa vào các tham số đầu vào, ta có thể hình dung ra logic sẽ như sau:

IF @Param1 IS NOT NULL
SELECT... FROM dbo.Tblxxx WHERE Col1= @Param1
ELSE
SELECT TOP 200 ... FROM dbo.Tblxxx -- TOP 200 để khống chế số bản ghi khi không có tham số

Tức là khi tham số vào @Param1 được truyền giá trị thì ta lọc các bản ghi dựa trên giá trị đó, còn nếu không (NULL) thì ta không lọc. Tuy nhiên cách làm trên không thể mở rộng với nhiều tham số, vì số nhánh chương trình sẽ tăng rất nhanh (2^n). Ví dụ nếu ta có hai tham số @Param1 và @Param2, đoạn code sẽ giống như thế này:

IF (@Param1 IS NOT NULL) AND (@Param2 IS NOT NULL)
...
ELSE IF (@Param1 IS NOT NULL) AND (@Param2 IS NULL)
...
ELSE IF (@Param1 IS NULL) AND (@Param2 IS NOT NULL)
...
ELSE
...

Không những code rất cồng kềnh mà nó còn rất khó bảo trì. Nếu đến một lúc ta cần thêm một tham số thứ ba @Param3, sẽ tốn rất nhiều công để sửa lại và viết thêm vào đoạn code trên. Hoặc nếu cần thêm một cột vào kết quả đầu ra, ta sẽ phải thêm vào tất cả các nhánh của chương trình. Có thể nói cách làm trên là không khả thi trong đa số trường hợp.

Bài viết này giới thiệu hai cách làm có thể áp dụng trên thực tế, nhưng trước hết tôi nói qua về ví dụ sẽ được sử dụng trong bài. … đọc tiếp »

Posted on 20/5/2010 by Vũ Huy Tâm | Categories: SQL Server Programming, Sql động