Posts Tagged ‘temporary table’

 

Bảng Tạm và Biến Kiểu Bảng

Bảng tạm (temporary table) và biến kiểu bảng (table variable) là 2 phương tiện để lưu dữ liệu tạm thời khi đang xử lý. Bảng tạm có tên bắt đầu bằng dấu “#”, bạn có thể tạo bảng tạm bằng lệnh CREATE TABLE và khai báo các cột của nó; hoặc bạn có thể vừa tạo và thêm dữ liệu vào bằng SELECT INTO. Với biến kiểu bảng thì bạn phải khai báo trước mới có thể dùng được, và khi khai báo bạn phải định nghĩa các cột của nó:

--tạo bảng trực tiếp
CREATE TABLE #t1 (C VARCHAR(50))
 
--vừa tạo bảng và thêm dữ liệu vào
SELECT C
INTO #t2
FROM dbo.SomeTable
 
--khai báo biến kiểu bảng
DECLARE @t TABLE(C VARCHAR(50))
INSERT INTO @t SELECT 1
SELECT * FROM @t

Bảng tạm khai báo ở trên gọi là bảng tạm cục bộ (local temp table), SQL Server còn cung cấp bảng tạm toàn cục (global temp table) với tên bắt đầu bằng hai dấu “##”. Trong bài viết này khi nhắc đến bảng tạm là tôi chỉ nói về bảng tạm cục bộ, vì bạn sẽ chủ yếu dùng đến loại này. … đọc tiếp »

Posted on 9/10/2013 by Vũ Huy Tâm | Categories: SQL Server Programming