Posts Tagged ‘UNION ALL’

 

UNION Hay UNION ALL

UNION và UNION ALL đều dùng để hợp hai tập bản ghi cùng cấu trúc, nhưng giữa hai mệnh đề có một khác biệt khá tinh tế: UNION loại bỏ các bản ghi trùng lặp trước khi trả lại kết quả, còn UNION ALL giữ lại tất cả các bản ghi từ hai tập ban đầu. … đọc tiếp »

Posted on 14/12/2010 by Vũ Huy Tâm | Categories: Performance tuning

Loại Bỏ Bản Ghi Trùng Trong Bảng

Khi làm việc với dữ liệu, có thể bạn gặp những tình huống trong đó, dữ liệu trong bảng có những bản ghi trùng nhau ở những trường đáng nhẽ ra không được trùng. Ví dụ bạn có 1 bảng chứa danh sách các địa chỉ email tên là DiaChiEmail gồm có các trường: ID, Email, và Ten; … đọc tiếp »

Posted on 3/5/2010 by Vũ Huy Tâm | Categories: SQL Server Programming