Posts Tagged ‘UPDATE’

 

Sử Dụng Mệnh Đề OUTPUT Trong Các Lệnh DML

Mệnh đề OUTPUT bắt đầu được đưa ra từ SQL Server 2005 trong các lệnh DELETE, INSERT, UPDATE, để trả về (hoặc lưu vào một bảng khác) các bản ghi bị ảnh hưởng. Tính năng này rất hữu dụng khi bạn muốn lưu lại, chẳng hạn với lệnh DELETE, các bản ghi cần xóa sang một nơi khác để có thể tra cứu về sau. Ví dụ bạn có bảng KhachHang chứa các khách hàng hiện tại, và KhachHangLuu chứa các thông tin cũ của khách hàng mỗi khi có sửa đổi:

CREATE TABLE dbo.KhachHang(
KhachHang_ID INT IDENTITY PRIMARY KEY,
Ten NVARCHAR(100),
Email VARCHAR(100)
)
 
CREATE TABLE dbo.KhachHangLuu(
KhachHang_ID INT,
Ten NVARCHAR(50),
Email VARCHAR(100)
)
GO
INSERT INTO dbo.KhachHang VALUES(N'Ý Lan','ylan@ylan.com')
INSERT INTO dbo.KhachHang VALUES(N'Tuấn Ngọc','tuanngoc@tuanngoc.com')
INSERT INTO dbo.KhachHang VALUES(N'Thái Hiền','thaihien@thaihien.com')
INSERT INTO dbo.KhachHang VALUES(N'Ngọc Hạ','ngocha@ngocha.com')
 
SELECT * FROM dbo.KhachHang
 
-- xóa KhachHang_ID = 4 (Ngọc Hạ)
DELETE dbo.KhachHang
OUTPUT DELETED.* INTO dbo.KhachHangLuu
WHERE KhachHang_ID = 4
 
-- cập nhật email của KhachHang_ID = 3
UPDATE dbo.KhachHang
OUTPUT DELETED.* INTO dbo.KhachHangLuu
SET Email = N'me@thaihien.com'
WHERE KhachHang_ID = 3
 
SELECT * FROM dbo.KhachHangLuu

… đọc tiếp »

Posted on 4/8/2010 by Vũ Huy Tâm | Categories: SQL Server Programming

Update Dữ Liệu Của Bảng Từ Bảng Khác

Với hai bảng TableA(Col1, Col2) và TableB(Col1, Col2), khi cần update cột Col2 từ bảng B sang bảng A cho những bản ghi có cùng giá trị Col1, ta có thể làm thế này:

UPDATE a
SET a.Col2 = b.Col2
FROM dbo.TableA a 
JOIN dbo.TableB ON a.Col1 = b.Col1
Posted on 12/6/2010 by Vũ Huy Tâm | Categories: SQL Server Programming