Ứng Dụng của Join Bất Cân Bằng

Guess Post: Vũ Minh Tâm

Tiếp theo bài viết Cẩn thận với Join bất cân bằng, bài viết này mô tả một trường hợp thường gặp có thể xử lý bằng Join bất cân bằng (còn được gọi bằng Non Equi-Joins).
Đó là những bài toán liên quan đến cách tính bậc thang.
Ví dụ giá điện dùng trong khoảng 0-100 thì áp mức giá 100 cho 1 số, từ 101 – 200 lại áp mức giá 200. Cần tính tiền cho từng khách hàng với số điện dùng trong tháng.
Hoặc trong viễn thông, áp giá cho cuộc gọi từ 0-10 giây đầu là 1 đồng, từ giây thứ 11 là 2 đồng… Trong bưu chính, khối lượng hàng hóa từ 0-200g thì mức giá là 1000 đồng, từ 200-400g là 2000 đồng…
Để giải quyết bài toán này có nhiều cách, một trong số những cách thức hiệu quả là sử dụng Join bất cân bằng vì những ưu điểm sau:
- Xử lý hàng loạt, không sử dụng Cursor
- Có thể cài đặt bằng SQL, thuận tiện khi triển khai trên những hệ thống khác ngoài SQL Server như Oracle, MySQL…

MÔ TẢ BẢNG
Bảng Price gồm có 3 cột, Lower_Value là giá trị dưới, Upper_Value là giá trị trên còn Price là giá trong khoảng Lower_Value và Upper_Value. Script tạo bảng và Insert dữ liệu mẫu như sau:

CREATE TABLE PRICE
(
LOWER_VALUE INT,
UPPER_VALUE INT,
PRICE INT
)
 
GO
 
INSERT INTO PRICE (LOWER_VALUE, UPPER_VALUE, PRICE)
SELECT 0, 100, 5
UNION ALL
SELECT 100, 500, 10
UNION ALL
SELECT 500, 1000, 20
UNION ALL
SELECT 1000, NULL, 50
 
GO
 
SELECT *
FROM PRICE

Bảng thứ hai là bảng Customer. Bảng này gồm 3 trường Customer_ID, Customer_Name và Value. Script tạo bảng và dữ liệu mẫu như sau:

CREATE TABLE CUSTOMER
(
CUSTOMER_ID INT,
CUSTOMER_NAME VARCHAR(50),
VALUE INT
)
 
GO
 
INSERT INTO CUSTOMER (CUSTOMER_ID, CUSTOMER_NAME, VALUE)
SELECT 1, 'Mr Smith', 80
UNION ALL
SELECT 2, 'Mr Conrad', 240
UNION ALL
SELECT 3, 'Mrs Oreski', 800
UNION ALL
SELECT 4, 'Red Devilic', 1700
 
GO
 
SELECT *
FROM CUSTOMER

YÊU CẦU BÀI TOÁN
Cần viết truy vấn, đưa ra những dữ liệu sau:
- Customer_ID
- Customer_Name
- Price tương ứng với Value của khách hàng
Ví dụ với khách hàng có Customer_ID = 2, Customer_Name là Mr Conrad, Value = 240 sẽ được tính theo công thức sau:

100 đầu tiên nằm trong dải 0 – 100 nên có Price 100 x 5 = 500
140 sau đó nằm trong dải 101 – 500 nên có giá 140 x 10 = 1400
Vậy Price của khách hàng này là 500 + 1400 = 1900. Tương tự cho các khách hàng tiếp theo.

GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN BẰNG JOIN BẤT CÂN BẰNG
Ý tưởng của giải pháp này được nhắc đến trong cuon sach SQL Hacks (Andrew Cumming, Gordon Russell – Publisher O’Reilly – Nov 2006).
Đầu tiên ta nhận thấy trong bảng Price thì Value của khách hàng sẽ “bao” toàn bộ các bản ghi có Lower_Value thấp hơn. Như ví dụ ở trên, khách hàng có Value là 240 sẽ liên quan đến bản ghi thứ nhất và bản ghi thứ hai trong bảng Price (240 > 0 và 240 > 100).

SELECT *
FROM Price p JOIN Customer c 
ON c.VALUE > p.lower_value;


Trong số những bản ghi liên quan, nếu giá trị value của khách hàng > Upper_Value, có nghĩa ta sẽ lấy trọn dải đó (Upper_Value – Lower_Value) đó nhân với Price. Ngược lại, sẽ lấy Value trừ đi Lower_Value rồi nhân với Price.
Ví dụ trong trường hợp value của khách hàng là 240. Ta đã lấy trọn 100 trong khoảng 0-100 nhân với Price là 5. Còn 140 (240 – 100) nhân với Price ứng trong khoảng 101-500 là 10.

Đến đây thì bài toán đã đơn giản hơn rất nhiều, ta lấy Extract_Value nhân với Price, sau đó SUM( ) toàn bộ với một phép Group By theo Customer_ID.
Câu lệnh cuối cùng sẽ như sau:

SELECT Customer_ID, CUSTOMER_NAME, SUM(Extract_Value * Price) RESULT
FROM
(
SELECT c.Customer_ID, c.Customer_Name,c.VALUE,p.Lower_Value,
CASE WHEN c.VALUE > p.Upper_Value THEN p.Upper_Value - p.Lower_Value
ELSE c.VALUE - p.Lower_value END Extract_Value, p.Price
FROM Customer c JOIN Price p ON c.VALUE > p.Lower_Value
) TMP
GROUP BY Customer_ID, CUSTOMER_NAME
ORDER BY Customer_ID
Tags:

14 Comments
Posted on 29/9/2014 | Categories: SQL Server Programming

Các bài viết tương tự

Comments
 • Nguyễn Khánh (01/10/2014 2:45 am)

  Hay quá. cảm ơn Vũ Minh Tâm.

 • Quan tran (06/10/2014 11:05 pm)

  Quá hay! Thank you

  Mình sẽ theo dõi thường xuyên.

 • BacVT (09/10/2014 12:08 am)

  sau một lúc ngồi ngẩm code thì cuối cùng cũng đã ngấm . Ôi cảm ơn bác Tâm

 • Đăng Khoa (09/10/2014 11:14 pm)

  Rất hay, ngẫm code và chạy thử trên SQL 1 hồi đã hiểu ra, rất hữu ích khi ứng dụng cho thực tế! :-D Cảm ơn bác Tâm! :-D

 • vanhungbkcbg1 (15/10/2014 5:51 am)

  bài viết này quá hay,ý tưởng rất thông minh,cảm ơn anh,hi vọng anh sẽ có nhiều bài viết hay hơn nữa
  cảm ơn anh

 • nguoihanoi (21/11/2014 1:04 am)

  Thấy chủ xi bảo giải pháp này là ý tưởng trong cuốn sách SQL Hacks của bọn đế quốc Mỹ mà tự ái dân tộc nổi cuồn cuộn.

  Đây là giải pháp trong cuốn sách Những luật vàng trong SQL (tác giả nguoihannoi) há há.

  Người Việt chúng ta cần cù, chăm chỉ, thông minh, giỏi toán, có năng khiếu tin học, và nhiều thứ linh tinh khác (cụ Khải bảo thế – cấm cãi :) ) nên không cần join “Cân Bằng” hay join “Bất Cân Bằng”, chẳng where on gì ráo, chỉ răng với dế mà vẫn sinh con đẻ cái ngon lành.

  SELECT customer_id, customer_name, SUM(ket_qua) ket_qua FROM customer
  outer apply
  (
  	SELECT 
  	iif(VALUE between lower_value and isnull(upper_value,100000000), (value-lower_value)*price,0)
  	+ 
  	iif(VALUE > upper_value, (upper_value-lower_value)*price,0)
  	ket_qua FROM price 
  )oa 
  GROUP BY customer_id, customer_name
  ORDER BY customer_id
  • Red Devilic (27/11/2014 12:06 pm)

   Nice post,

   Hồi 2k5 mình có đọc về cái Outer Apply này nhưng không để ý, cũng không xem lại cách dùng. Thanks bác đã cho mình xem lại :D

   Nhưng hình như format câu lệnh bị vỡ, bác gửi lại câu đầy đủ dc ko ?

  • Vũ Huy Tâm (08/12/2014 2:50 pm)

   Cái này đúng là độc chiêu. Like mạnh

  • Nguyễn Hoàng Dũng (10/02/2015 10:42 pm)

   Bác chủ xị đã nói một điểm mạnh của join bất cân bằng là ” Có thể cài đặt bằng SQL, thuận tiện khi triển khai trên những hệ thống khác ngoài SQL Server như Oracle, MySQL…”.
   Vì vậy làm theo kiểu VN mình thì chỉ xài được trên sql server thôi. Nước ngoài họ đi trước mình rất lâu rồi, giờ họ đã lên tầm tổng quát, không còn cục bộ với một hệ thống nhất định nữa rồi.

   • Red Devilic (01/03/2015 10:57 pm)

    Thực ra cái IFF kia cũng có thể viết lại bằng ANSI SQL mà :D

 • Learning (28/11/2014 3:34 am)

  iif(VALUE > upper_value, (upper_value-lower_value)*price,0)
  => iif(VALUE > upper_value, (upper_value-lower_value)*price,0)

  • Red Devilic (01/12/2014 3:55 am)

   Thanks bác.

   Chưa cập nhật cái IIF mới này :D

 • Thành Thiện (04/11/2015 5:59 am)

  Câu 1:

   SELECT hs.ma AS ma, phs.sobiennhan AS sobiennhan, hs.ten AS tenhs, lhs.ten loaihs,phs.veviec AS veviec, b.tennguoinop AS nguoinop,nv.ten AS nguoitiepnhan,h.ten AS nguoixuly 
  ,u.tinhtrang AS tinhtrang,(CASE ths.ketqua WHEN 1 THEN 'Duyệt' WHEN 2 THEN 'Không duyệt' ELSE 'Đang xử lý' END) AS ketqua FROM hoso hs join phieuhoso phs ON hs.ma=phs.mahoso FULL join trahoso ths ON phs.maql=ths.maql
  FULL join xulyhoso xhs ON phs.maql=xhs.maql FULL join (SELECT ten, ma FROM nhanvien ) h ON h.ma = xhs.manvxl
  join loaihoso lhs ON hs.maloai=lhs.ma join nhanvien nv ON nv.ma = phs.manguoixl 
  join (SELECT phs.mahoso AS mahoso,nn.hoten AS tennguoinop FROM phieuhoso phs join nguoinop nn ON phs.manguoinop = nn.cmnd) b ON hs.ma = b.mahoso
  join (SELECT g.maql,g.xuhs,g.trahs,g.phieuhs, (CASE (g.xuhs+g.trahs+g.phieuhs)
  WHEN 1 THEN 'Chờ xử lý' WHEN 2 THEN 'Đang xử lý' WHEN 3 THEN 'Đã xử lý' ELSE 'Không xử lý' END) AS Tinhtrang FROM (SELECT phs.maql AS maql,
  (CASE WHEN xhs.xuhs IS null THEN 0 ELSE 1 END) xuhs, (CASE WHEN ths.trahs IS null THEN 0 ELSE 1 END) AS trahs,(CASE WHEN phs.phieuhs
  IS null THEN 0 ELSE 1 END)AS phieuhs FROM ( SELECT COUNT(*) AS xuhs,maql FROM xulyhoso GROUP BY maql )xhs
  FULL join (SELECT COUNT(*) AS phieuhs,maql FROM phieuhoso GROUP BY maql) phs ON xhs.maql=phs.maql 
  FULL join (SELECT COUNT(*) AS trahs,maql FROM trahoso GROUP BY maql) ths ON phs.maql=ths.maql) g) u ON u.maql=phs.maql
  WHERE to_date(phs.ngay,'dd-mm-yy') =to_date('04-Nov-15','dd-mm-yy') or to_date(ths.ngay,'dd-mm-yy') =to_date('04-Nov-15','dd-mm-yy') 
  or to_date(xhs.ngay,'dd-mm-yy') =to_date('04-Nov-15','dd-mm-yy')

  .

  Câu 2:

   SELECT to_char(k.ngay,'dd/mm/yyyy') AS ngay ,( CASE WHEN k.phieuhs IS null THEN 0 ELSE k.phieuhs END)AS phieuhs,( CASE WHEN k.xuhs IS null THEN 0 ELSE k.xuhs END)AS xuhs,
  (CASE WHEN k.trahs IS null THEN 0 ELSE k.trahs END) AS trahs ,(CASE WHEN k.tientu IS null THEN 0 ELSE k.tientu END)AS tientu,(CASE WHEN k.thanhtoan IS null THEN 0 ELSE k.thanhtoan END)AS phihs,
  ((CASE WHEN k.thanhtoan IS null THEN 0 ELSE k.thanhtoan END) - (CASE WHEN k.tientu IS null THEN 0 ELSE k.tientu END)) AS chiphi FROM
  (SELECT (CASE WHEN h.ngay IS null THEN ttct.ngay ELSE h.ngay END) AS ngay, h.phieuhs AS phieuhs,h.xuhs AS xuhs,h.trahs AS trahs,h.tientu AS tientu, ttct.thanhtoan AS thanhtoan FROM
  ( SELECT SUM(sotien) AS thanhtoan,to_date( ngay,'dd-mm-yy') AS ngay FROM thanhtoanct GROUP BY to_date( ngay,'dd-mm-yy')) ttct FULL join
  (SELECT (CASE WHEN n.ngay IS null THEN tu.ngay ELSE n.ngay END) AS ngay, tu.tientu AS tientu, n.trahs AS trahs,n.phieuhs AS phieuhs,n.xuhs AS xuhs FROM
  (SELECT SUM(sotien) AS tientu,to_date( ngay,'dd-mm-yy') AS ngay FROM tamung GROUP BY to_date( ngay,'dd-mm-yy')) tu FULL join
  (SELECT (CASE WHEN b.ngay IS null THEN ths.ngay ELSE b.ngay END) AS ngay, ths.trahs AS trahs, b.phieuhs AS phieuhs, b.xuhs AS xuhs FROM
  (SELECT COUNT(ngay)AS trahs,to_date( ngay,'dd-mm-yy') AS ngay FROM trahoso GROUP BY to_date( ngay,'dd-mm-yy')) ths FULL join
  (SELECT (CASE WHEN phs.ngay IS null THEN xhs.ngay ELSE phs.ngay END) AS ngay, phs.phieuhs AS phieuhs, xhs.xuhs AS xuhs
  FROM (SELECT COUNT(ngay) AS phieuhs,to_date( ngay,'dd-mm-yy') AS ngay FROM phieuhoso GROUP BY to_date( ngay,'dd-mm-yy')) phs FULL join
  (SELECT COUNT(ngay)AS xuhs, to_date(ngay,'dd-mm-yy')AS ngay FROM xulyhoso GROUP BY to_date( ngay,'dd-mm-yy')) 
  "xhs on (xhs.ngay=phs.ngay)) b on (b.ngay=ths.ngay)) n on (n.ngay=tu.ngay)) h on h.ngay=ttct.ngay) k where to_date(k.ngay,'dd-mm-yy') between
  " to_date('" + dt1 + "','dd-mm-yy') and to_date('" + dt2 + "','dd-mm-yy') ORDER BY ngay"

  .

  Ai có thể giúp mình rút gọn 2 câu SQL này lại với được không, mình mới tập viết nên không rành lắm, và không biết làm sao để lấy dữ liệu cho đúng và tối ưu hóa được câu lệnh cả. Cảm ơn trước

  • Thành Thiện (04/11/2015 6:02 am)

   Bổ sung dữ lieu mẫu cho mọi người dễ hình dung nè…
   Câu 1:
   151031081105788 ghj124 ở chi nhánh phong khám Hồ sơ nghiệp vụ y mở phòng khám trường giang Tô Thành Thiện Tô Thành Thiện ?ã x? lý Không duy?t
   151031081105788 ghj124 ở chi nhánh phong khám Hồ sơ nghiệp vụ y mở phòng khám trường giang Tô Thành Thiện Hà Trọng Nghĩa ?ã x? lý Không duy?t
   151031080927029 ghj123 hồ sơ xin cấp phép bán mở phòng khám Hồ sơ nghiệp vụ y mở phòng khám Lê Văn Khải Tô Thành Thiện Tô Thành Thiện ?ã x? lý Duy?t

Leave a Reply

Hướng dẫn: Để nhập mã T-SQL bạn dùng thẻ <pre lang="tsql"> và </pre>.
Ví dụ: <pre lang="tsql">SELECT * FROM MyTable</pre>